skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Fan Xiaoyu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

移动终端
Mobile terminal with front camera and large LCD

Zhang Zhengshan ; Fan Xiaoyu

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

移动终端
Mobile terminal with front camera and large LCD

Zhang Zhengshan ; Fan Xiaoyu

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

移动终端
Mobile terminal with front camera and large LCD

Fan Xiaoyu ; Zhang Zhengshan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

移动终端
Mobile terminal with front camera and large LCD

Fan Xiaoyu ; Zhang Zhengshan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

移动终端
Mobile terminal with front camera and large LCD

Fan Xiaoyu ; Zhang Zhengshan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

移动终端
Mobile terminal with front camera and large LCD

Fan Xiaoyu ; Zhang Zhengshan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

移动终端
Mobile terminal with front camera and large LCD

Fan Xiaoyu ; Huang Maozhao ; Bao Xiaoming

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

移动终端
Mobile terminal with front camera and large LCD

Fan Xiaoyu ; Zhang Zhengshan

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Zhang Zhengshan  (7)
  2. Bao Xiaoming  (1)
  3. Huang Maozhao  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fan Xiaoyu
  2. Zhang Zhengshan
  3. Bao Xiaoming
  4. Huang Maozhao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...