skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Chủ đề: Other Humanities xóa Tác giả/ người sáng tác: Falk, Monica Lindberg xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Fields of Merit: Buddhist Female Ascetics and Gendered Orders in Thailand

Falk, Monica Lindberg; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 65 6 ; ISBN: 978 87 7694 019 5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...