skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: ESPR - Environmental Science and Pollution Research xóa Tác giả/ người sáng tác: Falandysz, Jerzy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pickling of chanterelle Cantharellus cibarius mushrooms highly reduce cadmium contamination

Drewnowska, Małgorzata ; Hanć, Anetta ; Barałkiewicz, Danuta ; Falandysz, Jerzy

Environmental science and pollution research international, September 2017, Vol.24(27), pp.21733-21738 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 28766143 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-017-9819-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-concentration potential and associations of heavy metals in Amanita muscaria (L.) Lam. from northern regions of Poland

Falandysz, Jerzy ; Mędyk, Małgorzata ; Treu, Roland

Environmental science and pollution research international, September 2018, Vol.25(25), pp.25190-25206 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 29943250 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-018-2603-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of some metallic elements and metalloids composition and relationships in parasol mushroom Macrolepiota procera

Falandysz, Jerzy ; Sapkota, Atindra ; Dryżałowska, Anna ; Mędyk, Małgorzata ; Feng, Xinbin

Environmental science and pollution research international, June 2017, Vol.24(18), pp.15528-15537 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 28516351 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-017-9136-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Falandysz, J.
  2. Falandysz, Jerzy
  3. Mędyk, Małgorzata
  4. Medyk, Malgorzata
  5. Kurokawa, Fujio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...