skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hebrew xóa Tác giả/ người sáng tác: Factor, Haim xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Implications of the Increase in Immigration for Selected Aspects of the Welfare Services / השלכות של הגידול בעלייה על היבטים נבחרים של שירותי הרווחה

חביב, יעקב ; פקטור, חיים ; Habib, Jack ; Factor, Haim

The Economic Quarterly / הרבעון לכלכלה, 1 July 1991, Issue, pp.73-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 05571499

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated View of the Ramifications of Immigration on the Costs and Needs of Selected Social Services / מבט מעודכן על השלכות העלייה על עלויות וצרכים בשירותי רווחה נבחרים

חביב, ג'ק ; פקטור, חיים ; תמיר, יוסף ; Habib, Jack ; Factor, Haim ; Tamir, Joseph

The Economic Quarterly / הרבעון לכלכלה, 1 October 1993, Vol.40(3), pp.347-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 05571499

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Rights of Elderly Immigrants and those of Elderly Veteran Israelis / זכויות של עולים קשישים בהשוואה לזכויות הקשישים הוותיקים

בניטה, אסתר ; חביב, יעקב ; פקטור, חיים ; Benita, Esther ; Habib, Jack ; Factor, Haim

Gerontology / גרונטולוגיה, 1 October 1991, Issue, pp.51-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03342360 ; E-ISSN: 24107085

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rights of New Immigrants for Social Security in Comparison to the Rights of Other Israeli Citizens / זכויות העולים לשירותי רווחה והשוואתן לזכויות הוותיקים

חביב, ג'ק ; פקטור, חיים ; בניטה, אסתר ; Habib, Jack ; Factor, Haim ; Benita, Esther

Social Security (Hebrew edition) / ביטחון סוציאלי, 1 December 1991, Issue, pp.100-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0334231X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Census of Residents in Long-Term Care Institutions and Sheltered Housing – 1990 / מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך ותכניות הדיור המוגן – 1990

באר, שמואל ; פקטור, חיים ; Be'Er, Shmuel ; Factor, Haim

Gerontology / גרונטולוגיה, 1 October 1993, Issue, pp.16-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03342360 ; E-ISSN: 24107085

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability among the Elderly Jewish Population and Projections of its Extent Expected by the Year 2000 / מוגבלות בקרב הקשישים בישראל ותחזיות על היקפה עד שנת 2000

פקטור, חיים ; פרימק, חנה ; Factor, Haim ; Primak, Hanna

Gerontology / גרונטולוגיה, 1 July 1991, Issue, pp.28-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03342360 ; E-ISSN: 24107085

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Factor, Haim
  2. פקטור, חיים
  3. Habib, Jack
  4. בניטה, אסתר
  5. חביב, ג'ק

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...