skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: Bioinformatics xóa Tác giả/ người sáng tác: Ezio Bartocci xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biowep: a workflow enactment portal for bioinformatics applications-6

Paolo Romano ; Ezio Bartocci ; Guglielmo Bertolini ; Flavio De Paoli ; Domenico Marra ; Giancarlo Mauri ; Emanuela Merelli ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.16857.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.16857

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biowep: a workflow enactment portal for bioinformatics applications-6

Paolo Romano ; Ezio Bartocci ; Guglielmo Bertolini ; Flavio De Paoli ; Domenico Marra ; Giancarlo Mauri ; Emanuela Merelli ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.16857

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Luciano Milanesi
  2. Ezio Bartocci
  3. Domenico Marra
  4. Flavio De Paoli
  5. Paolo Romano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...