skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1978 xóa Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Eyni, M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The temperature anisotropy and adiabatic cooling of the protons in the solar wind

Eyni, M ; Kaufman, A.S

Planetary and Space Science, 1971, Vol.19(12), pp.1609-1614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/0032-0633(71)90122-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...