skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Belkadi, Farouk xóa Tác giả/ người sáng tác: Eynard, B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A situation model to support awareness in collaborative design

Belkadi, Farouk ; Bonjour, Eric ; Camargo, Mauricio ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoit

International Journal of Human - Computer Studies, January 2013, Vol.71(1), pp.110-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2012.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaboration based on product lifecycles interoperability for extended enterprise

Belkadi, Farouk ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoit ; Bonjour, Eric

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2010, Vol.4(3), pp.169-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-010-0099-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

System Engineering and PLM as an integrated approach for industry collaboration management

Messaadia, Mourad ; Belkadi, Farouk ; Eynard, Benoit ; Sahraoui, Abd-El-Kader

IFAC Proceedings Volumes, 23 May 2012, Vol.45(6), pp.1135-1140

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20120523-3-RO-2023.00205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a PLM Interoperability for a Collaborative Design Support System

Penciuc, Diana ; Durupt, Alexandre ; Belkadi, Farouk ; Eynard, Benoît ; Rowson, Harvey

Procedia CIRP, 2014, Vol.25, pp.369-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2014.10.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLM-based approach for collaborative design between OEM and suppliers: case study of aeronautic industry

Belkadi, Farouk ; Troussier, Nadège ; Huet, Frédéric ; Gidel, Thierry ; Bonjour, Eric ; Eynard, Benoît

The International Federation for Information Processing, 2008, Vol.277, pp.157-168

DOI: 10.1007/978-0-387-09697-1_13

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Belkadi, Farouk.
  2. Eynard, B.
  3. Belkadi, F.
  4. Eynard, Benoit.
  5. Eynard, Benoît

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...