skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Evers, Kris xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Search in ASD: Instructed Versus Spontaneous Local and Global Processing

Van Der Hallen, Ruth ; Evers, Kris ; Boets, Bart ; Steyaert, Jean ; Noens, Ilse ; Wagemans, Johan

Journal of autism and developmental disorders, September 2016, Vol.46(9), pp.3023-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-3432 ; PMID: 27334873 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2826-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Eye of the Beholder: Rapid Visual Perception of Real-Life Scenes by Young Adults with and Without ASD

Vanmarcke, Steven ; Mullin, Caitlin ; Hallen, Ruth ; Evers, Kris ; Noens, Ilse ; Steyaert, Jean ; Wagemans, Johan

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2016, Vol.46(8), pp.2635-2652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2802-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disturbed Interplay Between Mid- and High-Level Vision in ASD? Evidence from a Contour Identification Task with Everyday Objects

Evers, Kris ; Panis, Sven ; Torfs, Katrien ; Steyaert, Jean ; Noens, Ilse ; Wagemans, Johan

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2014, Vol.44(4), pp.801-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-013-1931-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple Object Tracking Reveals Object-Based Grouping Interference in Children with ASD

Van Der Hallen, Ruth ; Evers, Kris ; de-Wit, Lee ; Steyaert, Jean ; Noens, Ilse ; Wagemans, Johan

Journal of Autism and Developmental Disorders, April 2018, Vol.48(4), p.1341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-015-2463-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brief Report: Reduced Grouping Interference in Children with ASD--Evidence from a Multiple Object Tracking Task

Evers, Kris ; de-Wit, Lee ; Van Der Hallen, Ruth ; Haesen, Birgitt ; Steyaert, Jean ; Noens, Ilse ; Wagemans, Johan

Journal of Autism and Developmental Disorders, July 2014, Vol.44(7), p.1779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-013-2031-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disturbed interplay between mid- and high-level vision in ASD? Evidence from a contour identification task with everyday objects

Evers, Kris ; Panis, Sven ; Torfs, Katrien ; Steyaert, Jean ; Noens, Ilse ; Wagemans, Johan

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2014, Vol.44, pp.801-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3257 ; DOI: 10.1007/s10803-013-1931-7

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining Strengths and Weaknesses in Visual Perception of Children with an Autism Spectrum Disorder: Perceptual Matching of Facial Expressions

Evers, Kris ; Noens, Ilse ; Steyaert, Jean ; Wagemans, Johan

Research in Autism Spectrum Disorders, 2011, Vol.5(4), p.1327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-9467 ; E-ISSN: 1878-0237 ; DOI: 10.1016/j.rasd.2011.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple Object Tracking Reveals Object-Based Grouping Interference in Children with ASD

Van Der Hallen, Ruth ; Evers, Kris ; De-Wit, Lee ; Steyaert, Jean ; Noens, Ilse ; Wagemans, Johan

Journal of autism and developmental disorders, April 2018, Vol.48(4), pp.1341-1349 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-3432 ; PMID: 25982309 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10803-015-2463-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steyaert, Jean
  2. Noens, Ilse
  3. Wagemans, Johan
  4. Evers, Kris
  5. Wagemans, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...