skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Evans, R. J. W. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848-1914 (Book Review)

Evans, R. J. W.

The English Historical Review, 1 November 2001, Vol.116(469), pp.1288-1289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Undermining of Austria-Hungary

Evans, R

The English Historical Review, Vol.116(469), pp.1296-1297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Habsburg Monarchy, 1848-1918, and the Habsburgermonarchie Project

Evans, R

The English Historical Review, Vol.CXXII(498), pp.1016-1022 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; DOI: 10.1093/ehr/cem253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Evans, R. J. W
  2. Evans, Rjw
  3. Evans, R
  4. R. J. W. Evans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...