skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Chủ đề: Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Evans, Jocelyn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northern Ireland: Unionism Loses More Leaders

Tonge, Jonathan ; Evans, Jocelyn

Parliamentary Affairs, 2010, Vol. 63(4), pp.742-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290 ; E-ISSN: 1460-2482 ; DOI: 10.1093/pa/gsq020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northern Ireland: Double Triumph for the Democratic Unionist Party

Tonge, Jonathan ; Evans, Jocelyn

Parliamentary Affairs, 2018, Vol. 71(suppl1), pp.139-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290 ; E-ISSN: 1460-2482 ; DOI: 10.1093/pa/gsx067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Another Communal Headcount: The Election in Northern Ireland

Tonge, Jonathan ; Evans, Jocelyn

Parliamentary Affairs, 2015, Vol. 68(suppl1), pp.117-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290 ; E-ISSN: 1460-2482 ; DOI: 10.1093/pa/gsv031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tonge, Jonathan
  2. Evans, Jocelyn
  3. Evans, J
  4. Tonge, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...