skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: European Court of Auditors xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-0611-4 ; Series ISSN: [1977-5725] ; DOI: 10.2865/22436

Toàn văn sẵn có

2
Bendroji išorės santykių informacinė sistema (CRIS).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bendroji išorės santykių informacinė sistema (CRIS).

European Court of Auditors

Specialioji ataskaita Nr. ... (Europos Audito Rūmai), 2012

ISBN: 978-92-9237-610-9 ; Series ISSN: 1831-0885 ; DOI: 10.2865/9742

Toàn văn sẵn có

3
Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-0588-9 ; Series ISSN: 1831-0885 ; DOI: 10.2865/18511

Toàn văn sẵn có

4
Rinkimų stebėjimo misijos dėtos pastangos siekiant atsižvelgti į rekomendacijas, tačiau būtinas geresnis stebėjimas .
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rinkimų stebėjimo misijos dėtos pastangos siekiant atsižvelgti į rekomendacijas, tačiau būtinas geresnis stebėjimas .

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-8727-4 ; Series ISSN: 1977-5725 ; DOI: 10.2865/03632

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European Court of Auditors

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...