skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa Tác giả/ người sáng tác: European Commission xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Fuusio ja teollisuus palvelevat yhdessä tulevaisuutta.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuusio ja teollisuus palvelevat yhdessä tulevaisuutta.

European Commission ; Directorate-General for Research

ISBN: 978-92-79-11724-4 ; DOI: 10.2777/59633

Toàn văn sẵn có

2
EU:n teollisuus valmiina tulevaisuuteen kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa Unionia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU:n teollisuus valmiina tulevaisuuteen kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa Unionia.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-76-07488-5 ; DOI: 10.2775/21842

Toàn văn sẵn có

3
EU:n teollisuus valmiina tulevaisuuteen : kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa Unionia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU:n teollisuus valmiina tulevaisuuteen : kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa Unionia.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-76-07501-1 ; DOI: 10.2775/246

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European Commission
  2. Directorate-General for Communication
  3. Directorate-General for Research

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...