skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa Tất cả các phiên bản Euliano, Tammy xóa Tất cả các phiên bản Lok, Benjamin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual humans versus standardized patients: which lead residents to more correct diagnoses?

Wendling, Adam L ; Halan, Shivashankar ; Tighe, Patrick ; Le, Linda ; Euliano, Tammy ; Lok, Benjamin

Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges, March 2011, Vol.86(3), pp.384-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1938-808X ; PMID: 21248598 Version:1 ; DOI: 10.1097/ACM.0b013e318208803f

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lok, B
  2. Tighe, P.
  3. Le, L
  4. Wendling, A.L.
  5. Euliano, Tammy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...