skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Euchner, James xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation and Risk

Euchner, James A.

Research-Technology Management, March 2011, Vol.54(2), pp.9-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-6308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Services Innovation: An Interview with Henry Chesbrough

Euchner, James

Research-Technology Management, March 2011, Vol.54(2), pp.12-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-6308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Euchner, James
  2. Euchner, James A
  3. Chesbrough, Henry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...