skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Etzioni, Oren xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy interfaces for information management

Lau, Tessa ; Etzioni, Oren ; Weld, Daniel

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.88-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317680

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A softbot-based interface to the Internet

Etzioni, Oren ; Weld, Daniel

Communications of the ACM, 01 July 1994, Vol.37(7), pp.72-76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/176789.176797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Etzioni, Oren
  2. Weld, Daniel
  3. Etzioni, O
  4. Weld, Daniel S.
  5. Weld, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...