skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Chủ đề: Methods Of Interpretation xóa Tác giả/ người sáng tác: Espersen, Ole xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Functions of the C.B.S.S. (Council of the Baltic Sea States) Commissioner on Democratic Institutions and Human Rights

Espersen, Ole

Nordic Journal of International Law, 1995, Vol.64(3), pp.347-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181095X00689

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Espersen, Ole
  2. Espersen, O.

theo chủ đề:

  1. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...