skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Espenshade, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary American attitudes toward US immigration

Espenshade, Thomas J; Hempstead, Katherine

International migration review : IMR, 1996, Vol.30(2), pp.535-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-isolationism, balanced-budget conservatism, and the fiscal impacts of immigrants

Huber, Gregory A; Espenshade, Thomas J

International migration review : IMR, 1997, Vol.31(4), pp.1031-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the threat of border apprehension deter undocumented US immigration?

Espenshade, Thomas J

Population and development review, 1994, Vol.20(4), pp.871-892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using INS border apprehension data to measure the flow of undocumented migrants crossing the US-Mexico frontier

Espenshade, Thomas J

International migration review : IMR, 1995, Vol.29(2), pp.545-565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of the 1996 Welfare and Immigration Reform Acts for US immigration

Espenshade, Thomas J; Baraka, Jessica L ; Huber, Gregory A

Population and development review, 1997, Vol.23(4), pp.769-801 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of a North American Free Trade Agreement for Mexican migration into the United States

Acevedo, Dolores; Espenshade, Thomas J

Population and development review, 1992, Vol.18(4), pp.729-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of public opinion toward undocumented immigration

Espenshade, Thomas J; Calhoun, Charles A

Population research and policy review, 1993, Vol.12(3), pp.189-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5923

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The stable population model, migration, and complementarity

Bouvier, Leon F; Espenshade, Thomas J

Population research and policy review, 1989, Vol.8(2), pp.165-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5923

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The US 1986 Immigration Reform and Control Act and undocumented migration to the United States

White, Michael J; Bean, Frank D ; Espenshade, Thomas J

Population research and policy review, 1990, Vol.9(2), pp.93-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5923

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and local fiscal impacts of US immigrants evidence from New Jersey

Espenshade, Thomas J; King, Vanessa E

Population research and policy review, 1994, Vol.13(3), pp.225-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5923

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1990  (1)
  2. 1990đến1991  (1)
  3. 1992đến1992  (1)
  4. 1993đến1994  (3)
  5. Sau 1994  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...