skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Fertility and Sterility xóa Tác giả/ người sáng tác: Esfandiari, N. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birthweight in infants following blastocyst transfer compared to cleavage stage transfer

Litzky, J.F ; Boulet, S ; Esfandiari, N ; Zhang, Y ; Kissin, D.M ; Theiler, R.N ; Marsit, C

Fertility and Sterility, September 2017, Vol.108(3), pp.e37-e37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2017.07.123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frozen embryo transfer associated with increased birthweight but decreased rate of low birthweight in US full-term singleton infants conceived 2007-2014

Litzky, J.F ; Boulet, S ; Esfandiari, N ; Zhang, Y ; Kissin, D.M ; Theiler, R.N ; Marsit, C.J

Fertility and Sterility, September 2017, Vol.108(3), pp.e37-e37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2017.07.124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

 1. Marsit, C.J  (1)
 2. Marsit, CJ  (1)
 3. Marsit, C.  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y.
 2. Theiler, R.N
 3. Litzky, Jf
 4. Litzky, J.F
 5. Kissin, D.M.

theo chủ đề:

 1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...