skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Social sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Erman, Eva xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political legitimacy in the real normative world: the priority of morality and the autonomy of the political

Erman, Eva ; Moller, Niklas

British Journal of Political Science, 2015, Vol.45(1), pp.215-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deliberative global governance and the question of legitimacy: what can we learn from the WTO?

Higgott, Richard ; Erman, Eva

Review of International Studies, 1 April 2010, Vol.36(2), pp.449-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02602105 ; E-ISSN: 14699044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Political Equality in Transnational Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Equality in Transnational Democracy

Erman, Eva ; Näsström, Sofia;; Erman, Eva ; Nasstrom, Sofia

E-ISBN: 9781137372246 E-ISBN: 1137372249 DOI: 10.1057/9781137372246 ISBN: 9781137369864

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...