skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Comparative Political Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Erk, Jan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Structuralism and Institutional Change: Federalism Between Centralization and Decentralization

Erk, Jan ; Koning, Edward

Comparative Political Studies, March 2010, Vol.43(3), pp.353-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414009332143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Uncodified Workings and Unworkable Codes”: Canadian Federalism and Public Policy

Erk, Jan

Comparative Political Studies, May 2006, Vol.39(4), pp.441-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414005276665

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Erk, Jan
  2. Erk, J
  3. Koning, E.
  4. Koning, Edward

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...