skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Peace Research xóa Tác giả/ người sáng tác: Eriksen, Thomas Hylland xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity versus Nationalism

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, August 1991, Vol.28(3), pp.263-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343391028003004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Particularity (Book Review)

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, 1 July 2003, Vol.40(4), pp.500-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and National Integration (Book Review)

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, 1 August 1992, Vol.29(3), pp.354-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity (Book Review)

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, 1 August 1991, Vol.28(3), pp.334-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Ethnic Conflict (Book Review)

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, 1 July 2003, Vol.40(4), pp.497-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Bøckman, Harald

Journal of Peace Research, August 1992, Vol.29(3), pp.357-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343392029003019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Bøckman, Harald

Journal of Peace Research, February 1993, Vol.30(1), pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030001029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic Hegemony and Minority Resistance

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, August 1992, Vol.29(3), pp.313-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343392029003007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We and Us: Two Modes of Group Identification

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, November 1995, Vol.32(4), pp.427-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032004004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eriksen, Thomas Hylland
  2. Thomas Hylland Eriksen
  3. Eriksen, Th
  4. Eriksen, Thomas
  5. Eriksen, T.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...