skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of nutrition education xóa Tác giả/ người sáng tác: Eriksen, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does using a short dietary questionnaire instead of a food frequency improve response rates to a health assessment survey?

Kristal A.R. ; Glanz K. ; Feng Z. ; Hebert J.R. ; Probart C. ; Eriksen M. ; Heimendinger J. ; Statistiska Centralbyraan, Stockholm (Sweden). Livsmedelsekonomiska Samarbetsnaemnden, Stockholm (Sweden).

Journal of nutrition education, 1994, Vol.26(5), pp.224-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kristal, Alan
  2. Heimendinger J.
  3. Heimendinger, J.
  4. Eriksen M.
  5. Kristal, Alan R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...