skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Eom, Ji-Yong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of vinylene carbonate on high temperature storage of high voltage Li-ion batteries

Eom, Ji-Yong ; Jung, In-Ho ; Lee, Jong-Hoon

Journal of Power Sources, 2011, Vol.196(22), pp.9810-9814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2011.06.095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of the chemical etching of single-walled carbon nanotubes on their lithium storage properties

Eom, Ji-Yong ; Kwon, Hyuk-Sang

Materials Chemistry and Physics, 2011, Vol.126(1), pp.108-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-0584 ; DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.11.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvements in the electrochemical performance of Li4Ti5O12-coated graphite anode materials for lithium-ion batteries by simple ball-milling

Eom, Ji-Yong ; Cho, Yong-Hoon ; Kim, Seong-In ; Han, Dongwook ; Sohn, Dongrak

Journal of Alloys and Compounds, 5 November 2017, Vol.723, pp.456-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.06.210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of VBO3–carbon composite by ball-milling and microwave heating and its electrochemical properties as negative electrode material of lithium ion batteries

Kim, Dong-Yung ; Song, Min-Sang ; Eom, Ji-Yong ; Kwon, Hyuk-Sang

Journal of Alloys and Compounds, 25 November 2012, Vol.542, pp.132-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.07.062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Synergistic effects of various morphologies and Al doping of spinel LiMn2O4 nanostructures on the electrochemical performance of lithium-rechargeable batteries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergistic effects of various morphologies and Al doping of spinel LiMn2O4 nanostructures on the electrochemical performance of lithium-rechargeable batteries

Ryu, Won-Hee ; Eom, Ji-Yong ; Yin, Ri-Zhu ; Han, Dong-Wook ; Kim, Won-Keun ; Kwon, Hyuk-Sang

Journal of Materials Chemistry, 2011, Vol.21(39), p.15337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-9428 ; E-ISSN: 1364-5501 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c1jm10146c

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cl doping on the structural and electrochemical properties of high voltage LiMn1.5Ni0.5O4cathode materials for Li-ion batteries

Kim, Won-Keun ; Han, Dong-Wook ; Ryu, Won-Hee ; Lim, Sung-Jin ; Eom, Ji-Yong ; Kwon, Hyuk-Sang

Journal of Alloys and Compounds, 15 April 2014, Vol.592, pp.48-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.12.248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combustion-mediated synthesis of hollow carbon nanospheres for high-performance cathode material in lithium-sulfur battery

Nersisyan, Hayk H. ; Joo, Sin Hyong ; Yoo, Bung Uk ; Kim, Dae Young ; Lee, Tae Hyuk ; Eom, Ji-Yong ; Kim, Chunjoong ; Lee, Kap Ho ; Lee, Jong-Hyeon

Carbon, July 2016, Vol.103, pp.255-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6223 ; DOI: 10.1016/j.carbon.2016.03.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTROD AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME AND RECHARGEABLE BATTERY INCLUDING THE SAME

Eom, Ji Yong

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negative active material, method of preparing same, and rechargeable lithium battering including same

Eom, Ji-Yong

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEGATIVE ACTIVE MATERIAL FOR RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY, METHOD OF PREPARING SAME AND RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY INCLUDING SAME

Eom, Ji Yong

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEGATIVE ACTIVE MATERIAL FOR RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY, METHOD OF PREPARING SAME, AND RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY INCLUDING SAME

Eom, Ji Yong

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negative electrode active material for rechargeable lithium battery, method of preparing same, and rechargeable lithium battery including same

Eom, Ji-Yong

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of tin-cobalt/carbon composite electrodes by electrodeposition using cationic surfactant for lithium-ion batteries

Lee, Cho-Long ; Nam, Do-Hwan ; Eom, Ji-Yong ; Kwon, Hyuk-Sang

Electronic Materials Letters, 2016, Vol.12(5), pp.622-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-8090 ; E-ISSN: 2093-6788 ; DOI: 10.1007/s13391-016-6077-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural enhancement of Na 3 V 2 (PO 4 ) 3 /C composite cathode materials by pillar ion doping for high power and long cycle life sodium-ion batteries

Lim, Sung-Jin ; Han, Dong-Wook ; Nam, Do-Hwan ; Hong, Kyung-Sik ; Eom, Ji-Yong ; Ryu, Won-Hee ; Kwon, Hyuk-Sang

Journal of Materials Chemistry A, 2014, Vol.2(46), pp.19623-19632 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1039/c4ta03948c

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black titanium oxide nanoarray electrodes for high rate Li-ion microbatteries

Eom, Ji-Yong ; Lim, Sung-Jin ; Lee, Sang-Min ; Ryu, Won-Hee ; Kwon, Hyuk-Sang

Journal of Materials Chemistry A, 2015, Vol.3(21), pp.11183-11188 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1039/c5ta01718a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of Na 0.7 MnO 2 /C composite cathode material by simple heat treatment for high-power na-ion batteries

Sohn, DongRak ; Lim, Sung-Jin ; Nam, Do-Hwan ; Hong, Kyung-Sik ; Kim, Tae-Hee ; Oh, SeKwon ; Eom, Ji-Yong ; Cho, EunAe ; Kwon, HyukSang

Electronic Materials Letters, 2018, Vol.14(1), pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-8090 ; E-ISSN: 2093-6788 ; DOI: 10.1007/s13391-017-7085-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Structural enhancement of Na 3 V 2 (PO 4 ) 3 /C composite cathode materials by pillar ion doping for high power and long cycle life sodium-ion batteries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural enhancement of Na 3 V 2 (PO 4 ) 3 /C composite cathode materials by pillar ion doping for high power and long cycle life sodium-ion batteries

Lim, Sung-Jin ; Han, Dong-Wook ; Nam, Do-Hwan ; Hong, Kyung-Sik ; Eom, Ji-Yong ; Ryu, Won-Hee ; Kwon, Hyuk-Sang

J. Mater. Chem. A, 2014, Vol.2(46), pp.19623-19632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-7488 ; E-ISSN: 2050-7496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C4TA03948C

Toàn văn sẵn có

18
Synthesis of TiO2 nanoparticles induced by electron beam irradiation and their electrochemical performance as anode materials for Li-ion batteries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of TiO2 nanoparticles induced by electron beam irradiation and their electrochemical performance as anode materials for Li-ion batteries

Ahn, Ja-Hwa ; Eom, Ji-Yong ; Kim, Jong-Huy ; Kim, Hye Won ; Lee, Byung Cheol ; Kim, Sung-Soo

Journal of Electrochemical Science and Technology, 9/2015, Vol.6(3), pp.75-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2093-8551 ; E-ISSN: 2288-9221 ; DOI: http://dx.doi.org/10.33961/JECST.2015.6.3.75

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LITHIUM SECONDARY CELL, ELECTRODE MATERIAL THEREOF AND METHOD OF FABRICATING THE SAME

Eom, Ji Yong ; Yun, Ju Ho ; Yoo, Seung Eul

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of PVdF copolymer/Nafion blend membrane for direct methanol fuel cell (DMFC)

Cho, Ki-Yun ; Eom, Ji-Yong ; Jung, Ho-Young ; Choi, Nam-Soon ; Lee, Yong Min ; Park, Jung-Ki ; Choi, Jong-Ho ; Park, Kyung-Won ; Sung, Yung-Eun

Electrochimica Acta, 2004, Vol.50(2), pp.583-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2004.03.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2006  (6)
 3. 2007đến2010  (6)
 4. 2011đến2013  (11)
 5. Sau 2013  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (22)
 2. Bài báo  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (8)
 2. French  (4)
 3. German  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eom, Ji Yong
 2. Eom, Jy
 3. Eom, J.-Y.
 4. Kwon, Hyuk-Sang
 5. Kwon, Hs

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...