skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Applied Computing xóa Tất cả các phiên bản Ens, Barrett xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An AR Network Cabling Tutoring System for Wiring a Rack

Herbert, B. M. ; Weerasinghe, A. ; Ens, Barrett ; Billinghurst, Mark ; Wigley, G.

DOI: 10.2312/egve.20171381 ; Related ISBN: 978-3-03868-052-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Adaptive AR Tutor For Cabling a Network Topology

Herbert, B. M. ; Weerasinghe, A. ; Ens, Barrett ; Billinghurst, Mark

DOI: 10.2312/egve.20171369 ; Related ISBN: 978-3-03868-052-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weerasinghe, A.
  2. Herbert, B. M.
  3. Billinghurst, Mark
  4. Ens, Barrett
  5. Wigley, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...