skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Engström, Emelie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and practices in aligning requirements with verification and validation: a case study of six companies

Bjarnason, Elizabeth ; Runeson, Per ; Borg, Markus ; Unterkalmsteiner, Michael ; Engström, Emelie ; Regnell, Björn ; Sabaliauskaite, Giedre ; Loconsole, Annabella ; Gorschek, Tony ; Feldt, Robert

Empirical Software Engineering, 2014, Vol.19(6), pp.1809-1855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-013-9263-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...