skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: English Photographer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Queen's Birthday in India, a Hindu Celebration at Bombay (b/w photo)
The Queen's Birthday in India, a Hindu Celebration at Bombay (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Queen's Birthday in India, a Hindu Celebration at Bombay (b/w photo)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

2
Hindu traders at Bigil, near Yarkand and a group at a bazaar near Kharghalik, from 'Ruins of Desert Cathay' by Sir Aurel Stein, published 1912 (b/w photo)
Hindu traders at Bigil, near Yarkand and a group at a bazaar near Kharghalik, from 'Ruins of Desert Cathay' by Sir Aurel Stein, published 1912 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu traders at Bigil, near Yarkand and a group at a bazaar near Kharghalik, from 'Ruins of Desert Cathay' by Sir Aurel Stein, published 1912 (b/w photo)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

3
Kumbos, Hindoos, Googaira, Mooltan, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Kumbos, Hindoos, Googaira, Mooltan, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kumbos, Hindoos, Googaira, Mooltan, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

4
Carpenters, Hindoos, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Carpenters, Hindoos, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carpenters, Hindoos, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

5
Goojur Zemindars, Hindoos, Rajpootana, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Goojur Zemindars, Hindoos, Rajpootana, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goojur Zemindars, Hindoos, Rajpootana, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

6
Bairagees, Hindoo devotees, Delhi, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Bairagees, Hindoo devotees, Delhi, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bairagees, Hindoo devotees, Delhi, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

7
Weavers, Hindoos, Delhi, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Weavers, Hindoos, Delhi, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weavers, Hindoos, Delhi, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

8
Tailors, Hindoos, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Tailors, Hindoos, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailors, Hindoos, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

9
Grass Cutters, Hindoos, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Grass Cutters, Hindoos, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grass Cutters, Hindoos, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

10
Mallees (Gardeners), Hindus, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Mallees (Gardeners), Hindus, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mallees (Gardeners), Hindus, Madras, from 'The People of India', by J. Forbes Watson, published 1868 (albumen print)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. English Photographer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...