skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ende, Gabriele xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big GABA: Edited MR spectroscopy at 24 research sites

Mikkelsen, Mark ; Barker, Peter B ; Bhattacharyya, Pallab K ; Brix, Maiken K ; Buur, Pieter F ; Cecil, Kim M ; Chan, Kimberly L ; Chen, David Y.-T ; Craven, Alexander R ; Cuypers, Koen ; Dacko, Michael ; Duncan, Niall W ; Dydak, Ulrike ; Edmondson, David A ; Ende, Gabriele ; Ersland, Lars ; Gao, Fei ; Greenhouse, Ian ; Harris, Ashley D ; He, Naying

NeuroImage, 01 October 2017, Vol.159, pp.32-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2017.07.021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Posterior Insular GABA Levels Inversely Correlate with the Intensity of Experimental Mechanical Pain in Healthy Subjects

Thiaucourt, Margot ; Shabes, Polina ; Schloss, Natalie ; Sack, Markus ; Baumgärtner, Ulf ; Schmahl, Christian ; Ende, Gabriele

Neuroscience, 01 September 2018, Vol.387, pp.116-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2017.09.043

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big GABA II: Water-referenced edited MR spectroscopy at 25 research sites

Mikkelsen, Mark ; Rimbault, Daniel L ; Barker, Peter B ; Bhattacharyya, Pallab K ; Brix, Maiken K ; Buur, Pieter F ; Cecil, Kim M ; Chan, Kimberly L ; Chen, David Y.-T ; Craven, Alexander R ; Cuypers, Koen ; Dacko, Michael ; Duncan, Niall W ; Dydak, Ulrike ; Edmondson, David A ; Ende, Gabriele ; Ersland, Lars ; Forbes, Megan A ; Gao, Fei ; Greenhouse, Ian

NeuroImage, 01 May 2019, Vol.191, pp.537-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2019.02.059

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. NeuroImage  (2)
  2. Neuroscience  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ende, Gabriele
  2. Sack, Markus
  3. Dydak, Ulrike
  4. Ersland, Lars
  5. Kangarlu, Alayar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...