skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Emmert-Streib, Frank xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parametric Construction of Episode Networks from Pseudoperiodic Time Series Based on Mutual Information (Construction of Episode Networks from Time Series)

Emmert-Streib, Frank; Rapallo, Fabio (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(12), p.e27733 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0027733

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-Wide Association Study Heterogeneous Cohort Homogenization via Subject Weight Knock-Down (GWAS Cohort Homogenization)

Valente, André X. C. N ; Zischkau, Joseph ; Shin, Joo Heon ; Gao, Yuan ; Sarkar, Abhijit; Emmert-streib, Frank (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e48653 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048653

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment Method for a Power Analysis to Identify Differentially Expressed Pathways (Power Analysis for Pathways)

Tripathi, Shailesh ; Emmert-Streib, Frank; Xie, Zhi (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37510 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037510

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing Endophenotypes of Complex Diseases Using Non-Negative Matrix Factorization and Adjusted Rand Index (Constructing Endophenotype Using NMF and ARI)

Wang, Hui-Min ; Hsiao, Ching-Lin ; Hsieh, Ai-Ru ; Lin, Ying-Chao ; Fann, Cathy S. J; Emmert-streib, Frank (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e40996 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040996

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daily Evolution of Insulin Sensitivity Variability with Respect to Diagnosis in the Critically Ill

Ferenci, Tamás ; Benyó, Balázs ; Kovács, Levente ; Fisk, Liam ; Shaw, Geoffrey M ; Chase, J. Geoffrey; Emmert-Streib, Frank (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0057119 ; PMCID: 3578812 ; PMID: 23437328

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Emmert-streib, Frank
  2. Emmert - Streib, Frank
  3. Gao, Yuan
  4. Xie, Zhi
  5. Fann, Cathy S. J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...