skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Elshikh, M S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Isotherm and kinetics studies for the adsorption of bisphenol A from aqueous solution by activated carbon of Musa acuminata
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isotherm and kinetics studies for the adsorption of bisphenol A from aqueous solution by activated carbon of Musa acuminata

Rahmat, N A ; Hadibarata, T ; Yuniarto, A ; Elshikh, M S ; Syafiuddin, A

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 04/01/2019, Vol.495, p.012059 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1757-899X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/495/1/012059

Toàn văn sẵn có

2
Equilibrium, kinetic and thermodynamic analysis petroleum oil adsorption from aqueous solution by magnetic activated carbon
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equilibrium, kinetic and thermodynamic analysis petroleum oil adsorption from aqueous solution by magnetic activated carbon

Nazifa, T H ; Hadibarata, T ; Yuniarto, A ; Elshikh, M S ; Syafiuddin, A

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 04/01/2019, Vol.495, p.012060 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1757-899X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/495/1/012060

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Syafiuddin, A.
  2. Elshikh, M S
  3. Hadibarata, T.
  4. Yuniarto, A.
  5. Nazifa, T.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...