skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronics and Communications Milieux (General) (Ea) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Elmqvist, N xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical Aggregation for Information Visualization: Overview, Techniques, and Design Guidelines

Elmqvist, Niklas ; Fekete, Jean-Daniel; Fekete, Jean-Daniel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2010, Vol.16(3), pp.439-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2009.84

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mélange: Space Folding for Visual Exploration

Elmqvist, Niklas ; Riche, Yann ; Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel; Fekete, Jean-Daniel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2010, Vol.16(3), pp.468-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Color Lens: Adaptive Color Scale Optimization for Visual Exploration

Elmqvist, Niklas ; Dragicevic, Pierre ; Fekete, Jean-Daniel; Dragicevic, Pierre (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 03 January 2011, pp.795--807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2010.94

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rolling the Dice: Multidimensional Visual Exploration using Scatterplot Matrix Navigation

Elmqvist, Niklas ; Dragicevic, Pierre ; Fekete, Jean-Daniel; Fekete, Jean-Daniel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 28 November 2008, Vol.14(6), pp.1141-1148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2008.153

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fekete, JD
  2. Fekete, J.-D.
  3. Fekete, Jean-Daniel
  4. Elmqvist, Niklas
  5. Elmqvist, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...