skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Ellis, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information science and information systems: Conjunct subjects disjunct disciplines

Ellis, David ; Allen, David ; Wilson, Tom; Bates, Marcia J.

Journal of the American Society for Information Science, 1999, Vol.50(12), pp.1095-1107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: 10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:12<1095::AID-ASI9>3.0.CO;2-Z

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural model for information retrieval system design

Ellis, David

Journal of Information Science, August 1989, Vol.15(4-5), pp.237-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/016555158901500406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and explanation in information retrieval research

Ellis, David

Journal of Information Science, January 1984, Vol.8(1), pp.25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/016555158400800105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A BEHAVIOURAL APPROACH TO INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM DESIGN

Ellis, David

Journal of Documentation, 01 March 1989, Vol.45(3), pp.171-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/eb026843

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dilemma of Measurement in Information Retrieval Research

Ellis, David

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Jan 1996, Vol.47(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking and mediated searching. Part 1. Theoretical framework and research design

Spink, Amanda ; Wilson, T ; Ford, Nigel ; Foster, Allen ; Ellis, David

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Jul 2002, Vol.53(9), pp.695-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking and mediated searching. Part 2. Uncertainty and its correlates

Spink, Amanda ; Wilson, T ; Ford, Nigel ; Foster, Allen ; Ellis, David

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Jul 2002, Vol.53(9), pp.704-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ellis, D
  2. Ellis, David
  3. Wilson, T
  4. Spink, Amanda
  5. Wilson, Td

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...