skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Tác giả/ người sáng tác: Ellen, H.H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy savings Measures in Agriculture - Overview on the Basis of National Reports

Visser, de, C.L.M. ; Buisonjé, de, F.E. ; Ellen, H.H. ; Stanghellini, C. ; Voort, van der, M.P.J.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Summary Report on State of the Art, Drivers and Stakeholders of Energy Efficiency in Agricullture, and Potential of Energy Saving Measures

Visser, de, C.L.M. ; Buisonje, de, F.E. ; Ellen, H.H. ; Stanghellini, C. ; Voort, van der, M.P.J.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic and environmental analysis of energy efficiency measures in agriculture, Case Studies and trade offs

Visser, de, C.L.M. ; Voort, van der, M.P.J. ; Stanghellini, C. ; Ellen, H.H. ; Klop, A. ; Wemmenhove, H.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

State of the Art on Energy Efficiency in Agriculture, Country data on energy consumption in different agroproduction sectors in the European countries

Visser, de, C.L.M. ; Buisonje, de, F.E. ; Ellen, H.H. ; Stanghellini, C. ; Voort, van der, M.P.J.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ellen, H.H.
  2. Visser, de, C.L.M.
  3. Stanghellini, C.
  4. Voort, van der, M.P.J.
  5. Buisonje, de, F.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...