skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Elizabeth Vaquera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Multiple Dimensions of Transnationalism: Examining their Relevance to Immigrants' Subjective Well-being

Vaquera, Elizabeth ; Aranda, Elizabeth

Journal of Social Research & Policy, Dec 2011, Vol.2(2), pp.47-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20672640

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
IMMIGRANT FAMILY SEPARATION, FEAR, AND THE U.S. DEPORTATION REGIME
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMIGRANT FAMILY SEPARATION, FEAR, AND THE U.S. DEPORTATION REGIME

Aranda, Elizabeth ; Vaquera, Elizabeth

The monitoring of public opinion economic&social changes, 10/30/2018, Issue 5, p.0 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2219-5467 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14515/monitoring.2018.5.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elizabeth Vaquera
  2. Aranda, E.
  3. Elizabeth Aranda
  4. Vaquera, E.
  5. Aranda, Elizabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...