skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biodiversity xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO Costa Rica xóa Tác giả/ người sáng tác: Eliane; Hernández xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seed rain dynamics following disturbance exclusion in a secondary tropical dry forest in Morelos, Mexico.(Report)

Ceccon, Eliane ; Hernandez, Patricia

Revista de Biologia Tropical, March-June, 2009, Vol.57(1-2), p.257(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. SciELO  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ceccon
 2. Eliane; Hernández
 3. Eliane Ceccon
 4. Hernández, Patricia
 5. Hernandez, Patricia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...