skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Visual Computer xóa Tác giả/ người sáng tác: Ju, Tao xóa Tác giả/ người sáng tác: Eichele, Gregor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building 3D surface networks from 2D curve networks with application to anatomical modeling

Ju, Tao ; Warren, Joe ; Carson, James ; Eichele, Gregor ; Thaller, Christina ; Chiu, Wah ; Bello, Musodiq ; Kakadiaris, Ioannis

The Visual Computer, 2005, Vol.21(8), pp.764-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-005-0321-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Warren, Joe
  2. Ju, T.
  3. Kakadiaris, Ioannis
  4. Eichele, Gregor
  5. Eichele, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...