skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Geophysical Research Letters xóa Tác giả/ người sáng tác: Ehm, Lars xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

β‐diopside, a new ultrahigh‐pressure polymorph of CaMgSi2O6with six‐coordinated silicon

Plonka, Anna M. ; Dera, Przemyslaw ; Irmen, Peyton ; Rivers, Mark L. ; Ehm, Lars ; Parise, John B.

Geophysical Research Letters, 28 December 2012, Vol.39(24), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2012GL054023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. American Geophysical Union (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ehm, Lars
  2. Dera,P
  3. Plonka, Anna M.
  4. Argonne National Lab.
  5. Plonka, Anna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...