skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Tác giả/ người sáng tác: Edwards, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broken Nation: Australians in the Great War

Edwards, Peter

Australian Journal of International Affairs, 27 May 2014, Vol.68(3), p.374-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2014.905170

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dancing with Warriors: A Diplomatic Memoir

Edwards, Peter

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2012, Vol.66(3), p.397-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2012.681468

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curtin, MacArthur and the 'surrender of sovereignty': A historiographical assessment

Edwards, Peter

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2001, Vol.55(2), p.175-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710120066876

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Edwards, Peter ; Tow, William T.

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2001, Vol.55(2), p.167-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710120066867

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Ross, R.K. ; Hill, Helen ; May, R.J. ; Edwards, Peter ; Mcneill, Ian ; Linklater, Andrew ; Ravenhill, John ; Davidson, Alastair ; Richardson, J.L. ; Cribb, Robert ; Steele, Rory ; Forster, Keith ; Kent, Ann ; Dutton, Michael ; Goodman, Davids.G. ; Pettman, Ralph ; Barbalet, J.M. ; Brookfield, Harold ; Cotton, James ; Henderson, John ; Mcpherson, Kenneth ; Maley, William ; Miller, Robertf. ; Gill, Graeme ; Farago, Peter ; Girling, John ; Hill, Hal ; Buszynski, Leszek ; Klintworth, Gary ; Malik, Mohan ; Crouch, Harold ; Findlay, Christopher ; Everard, Jerry ; Spate, Oskar ; Filipetto, Lisa ; Selth, Andrew ; Butfoy, Andrew ; Kapuscinski, Cezary ; Harrold, Ross ; Jukes, Geoff

Australian Journal of International Affairs, 01 May 1991, Vol.45(1), p.127-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719108445056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...