skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociologias xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Chủ đề: Citizenship xóa Tác giả/ người sáng tác: Edgar S. G. Mendoza xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ciencias Sociales, Sociología y pobreza en Guatemala

Mendoza, Edgar S. G

Sociologias, 01 December 2005, Issue 14, pp.274-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222005000200011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. SciELO (CrossRef)  (1)
  3. SciELO  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mendoza, Edgar
  2. Mendoza, Edgar S. G
  3. Edgar S. G. Mendoza

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...