skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Books (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Eckwert, Bernhard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Economics of Screening and Risk Sharing in Higher Education Human Capital Formation, Income Inequality, and Welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economics of Screening and Risk Sharing in Higher Education Human Capital Formation, Income Inequality, and Welfare

Eckwert, Bernhard; Zilcha, Itzhak

ISBN: 9780128031902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. FIS Bildung Literaturdatenbank (DIPF)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eckwert, Bernhard
  2. Zilcha, I.
  3. Eckwert, B.
  4. Zilcha, Itzhak

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...