skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Eckstein, Susan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Strengths and Limits of Waldinger's The Cross Border Connection

Itzigsohn, Jose

Ethnic and Racial Studies, 21 October 2015, Vol.38(13), p.2299-2304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2015.1058507

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intimate indigeneities: race, sex, and history in the small spaces of Andean life

Eckstein, Susan

Ethnic and Racial Studies, 11 July 2014, p.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2014.937826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial subordination in Latin America: the role of the state, customary law, and the new civil rights response

Eckstein, Susan

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2013, p.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2013.823508

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deepening and broadening transnational immigration analyses: commentary on Roger Waldinger's The Cross-Border Connection

Eckstein, Susan

Ethnic and Racial Studies, 21 October 2015, Vol.38(13), p.2291-2298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2015.1058501

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, remittances, and transnational social capital formation: a Cuban case study

Eckstein, Susan

Ethnic and Racial Studies, 01 October 2010, Vol.33(9), p.1648-1667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419871003725410

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...