skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Echeverri Quintana, Eudoro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre la experimentada acción de amparo mexicana y la adolescente acción de tutela colombiana: algunos semblantes críticos

Echeverri Quintana, Eudoro

Revista IUS, 01 December 2016, Vol.10(38) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1870-2147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre la experimentada acción de amparo mexicana y la adolescente acción de tutela colombiana: algunos semblantes críticos

Echeverri Quintana, Eudoro

Ius : revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 2016, Issue 38, pp.97-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1870-2147

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (1)
  2. Spanish  (1)
  3. English  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dialnet  (1)
  2. SciELO  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Echeverri Quintana, Eudoro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...