skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dziadosz, Marek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drug detection by tandem mass spectrometry on the basis of adduct formation

Dziadosz, Marek ; Klintschar, Michael ; Teske, Jörg

Journal of Chromatography B, 01 April 2014, Vol.955-956, pp.108-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-0232 ; E-ISSN: 1873-376X ; DOI: 10.1016/j.jchromb.2014.02.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of buffer concentration on electrospray ionisation of γ-hydroxybutyrate adducts with the components of the mobile phase used in liquid chromatography–tandem mass spectrometry

Dziadosz, Marek

Journal of Chromatography B, 01 January 2016, Vol.1008, pp.240-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-0232 ; E-ISSN: 1873-376X ; DOI: 10.1016/j.jchromb.2015.11.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct analysis of ethylene glycol in human serum on the basis of analyte adduct formation and liquid chromatography–tandem mass spectrometry

Dziadosz, Marek

Journal of Chromatography B, 01 January 2018, Vol.1072, pp.100-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-0232 ; E-ISSN: 1873-376X ; DOI: 10.1016/j.jchromb.2017.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The study and application of analyte adduct based ionisation of propofol in the analysis with liquid chromatography-tandem mass spectrometry

Dziadosz, Marek

Journal of Chromatography B, 01 May 2019, Vol.1114-1115, pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-0232 ; E-ISSN: 1873-376X ; DOI: 10.1016/j.jchromb.2019.03.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dziadosz, Marek
  2. Dziadosz, M.
  3. Teske, J
  4. Klintschar, Michael
  5. Teske, Jörg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...