skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2014đến2015 xóa Tác giả/ người sáng tác: Dykes, Fiona xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mothers’ perceptions of family centred care in neonatal intensive care units

Finlayson, Kenneth ; Dixon, Annie ; Smith, Chris ; Dykes, Fiona ; Flacking, Renee

Sexual & Reproductive Healthcare, October 2014, Vol.5(3), pp.119-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-5756 ; E-ISSN: 1877-5764 ; DOI: 10.1016/j.srhc.2014.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Finlayson, K
  2. Dykes, F
  3. Dixon, A
  4. Dykes, Fiona
  5. Flacking, Renee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...