skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa Tác giả/ người sáng tác: Duspiva, Pavel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investiční projekt bioplynové stanice

Pavelka, Jindřich; Duspiva, Pavel

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ekonomické hodnocení laboratorních činností ve fakultní nemocnici

Jiřičková, Veronika; Duspiva, Pavel

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Řízení investičního projektu masozpracujícího závodu

Holasová, Radka; Duspiva, Pavel

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Určení hodnoty vybraného podniku

Fritz, Martin; Duspiva, Pavel

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hodnocení investičního projektu financovaného metodou Energy Performance Contracting (EPC)

Pavelka, Jindřich; Duspiva, Pavel

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duspiva, Pavel
  2. Pavelka, Jindřich
  3. Jiřičková, Veronika
  4. Holasová, Radka
  5. Fritz, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...