skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Ubiquitous Computing xóa Tác giả/ người sáng tác: Dupuy, Lucile xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
HomeAssist: An Assisted Living Platform for Aging in Place Based on an Interdisciplinary Approach
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HomeAssist: An Assisted Living Platform for Aging in Place Based on an Interdisciplinary Approach

Consel, Charles ; Dupuy, Lucile ; Sauzéon, Hélène; Consel, Charles (Editor)

DOI: 10.1007/978-3-319-60483-1_14

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Consel, Charles
  2. Sauzéon, Hélène
  3. Dupuy, Lucile

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...