skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Duong, Thi Hanh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Insulator-to-metal Transition and Magnetism of Potassium Metals Loaded into Regular Cages of Zeolite LSX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulator-to-metal Transition and Magnetism of Potassium Metals Loaded into Regular Cages of Zeolite LSX

Nakano, Takehito; Duong, Thi Hanh; Owaki, Akihiro; Nozue, Yasuo,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30701

Truy cập trực tuyến

2
Insulator-to-metal transition and magnetism of potassium metals loaded into regular cages of zeolite LSX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulator-to-metal transition and magnetism of potassium metals loaded into regular cages of zeolite LSX

Nakano, Takehito; Duong, Thi Hanh; Owaki, Akihiro

ISIKNOWLEDGE; 1976-8524; http://link.springer.com/article/10.3938/jkps.63.512; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31962

Truy cập trực tuyến

3
Exotic magnetism of s-electron cluster arrays: Ferromagnetism, ferrimagnetism and antiferromagnetism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exotic magnetism of s-electron cluster arrays: Ferromagnetism, ferrimagnetism and antiferromagnetism

Nakano, Takehito; Duong, Thi Hanh; Nozue, Yasuo

1976-8524; http://link.springer.com/article/10.3938/jkps.63.699; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31982

Truy cập trực tuyến

4
Exotic Magnetism ofs-electron Cluster Arrays: Ferromagnetism, Ferrimagnetism and Antiferromagnetism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exotic Magnetism ofs-electron Cluster Arrays: Ferromagnetism, Ferrimagnetism and Antiferromagnetism

Nakano, Takehito; Duong, Thi Hanh; Nozue, Yasuo; Nguyen, Hoang Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30930

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nakano, Takehito
  2. Duong, Thi Hanh
  3. Nozue, Yasuo
  4. Owaki, Akihiro
  5. Nguyen, Hoang Nam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...