skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Duong, Ngoc Hai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Development of a software package for 3D structured mesh generation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a software package for 3D structured mesh generation

Duong, Ngoc Hai; Nguyen, Tat Thang

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56684

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Tat Thang
  2. Duong, Ngoc Hai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...