skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Duong, Hong Quan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Synthesis of Micro/nano Urchin-like VO2 Particles and Its Decolorization of Methylene Blue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Micro/nano Urchin-like VO2 Particles and Its Decolorization of Methylene Blue

Nguyen, The Manh; Duong, Hong Quan; Vu, Thi Ngoc Minh; Pham, Vuong-Hung

Nguyen, T. M., et al. (2019). Synthesis of Micro/nano Urchin-like VO2 Particles and Its Decolorization of Methylene Blue. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 35, No. 3 (2019) 62-68; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67225; https//doi.org/ 10.25073/2588-1124/vnumap.4343

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pham, Vuong-Hung
  2. Duong, Hong Quan
  3. Vu, Thi Ngoc Minh
  4. Nguyen, The Manh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...