skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Higher Education xóa Tác giả/ người sáng tác: Dunlap, Joanna C. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot for Teacher: Using Digital Music to Enhance Students’ Experience in Online Courses

Dunlap, Joanna ; Lowenthal, Patrick;

TechTrends, 2010, Vol.54(4), pp.58-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-3894 ; E-ISSN: 1559-7075 ; DOI: 10.1007/s11528-010-0421-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From pixel on a screen to real person in your students' lives: Establishing social presence using digital storytelling

Lowenthal, Patrick R ; Dunlap, Joanna C

The Internet and Higher Education, 2010, Vol.13(1), pp.70-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2009.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating an Intentional Web Presence: Strategies for Every Educational Technology Professional

Lowenthal, Patrick ; Dunlap, Joanna ; Stitson, Patricia

TechTrends, 2016, Vol.60(4), pp.320-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-3894 ; E-ISSN: 1559-7075 ; DOI: 10.1007/s11528-016-0056-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...