skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Dumitru Zaiț xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GLOBALIZATION AND ETHNOCENTRISM

Dumitru Zaiț

Cross - Cultural Management Journal, 2001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22860452

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BETWEEN STANDARDIZATION AND ADAPTATION TO CULTURAL SPECIFICITY

Dumitru Zaiț

Cross - Cultural Management Journal, 2003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22860452

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dumitru Zaiț

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...